• wuskd

Polat turbany bökdençsiz kesgitlemek

Düşnüksiz polat turbasy, kebşirleýiş tikişi bolmadyk turba.Düşnüksiz polat turbasy, kebşirleýiş bogunlary bolmazdan, her ujy başga turba birikdirilen gaty metal turba bolar.Bu turbalaryň bir ujunda ýa-da iki ujunda sapaklar bar we başga bir çukur turbanyň ýa-da turbanyň ujuna sapak bolup biler.

Kebşirlenen turbada islendik tikişiň bolmagy gowşak nokat hökmünde hereket edýär, ýöne turba bökdençsiz bolsa, berk bolýar we işleýän wagtynda dürli senagat güýçlerini we basyşlaryny ýeňip geçýär.

Güneşli polat bökdençsiz polat turbany düşündirýär

Uglerod polat, poslamaýan polat, molibden ýa-da wolfram ýaly birnäçe erginlerden we metallardan üznüksiz polat turbasy ýasalyp bilner.

Düşnüksiz polat turbasy çykarylýar we biletden çekilýär, kebşirlenen turba bolsa turba öndürmek üçin kebşirlenen zolakdan öndürilýär.

 • Düşnüksiz polat turbasy has ýokary howpsuzlyk çärelerini hödürleýändigi sebäpli, kebşirlenen turbadan has gymmat.
 • Düşnüksiz polat turbanyň uzynlygy birneme gysga, kebşirlenen turbalar bolsa üznüksiz uzynlykda öndürilip bilner.
 • Düşnüksiz polat turbasy, adatça, gaty poslaýjy gurşawa sezewar bolýança we poslama alamatlaryny görkezmeýär, kebşirlenen turbadaky kebşirleýiş meýdançasy poslama hüjümlerine has ýykgyn edýär.
 • Kebşirlenen meýdan birmeňzeş däl hasaplanýar, şonuň üçin ol başga bir çeýeligi we az poslama garşylygy, şeýle hem has uly ölçegli üýtgemäni görkezýär.
 • Düşnüksiz polat turbasy şeýle meseleleriň hemmesini ýok edýär we şeýlelik bilen ýokary poslama garşylygy hödürleýär.

Polat turbain engineeringenerçilik we gurluşyk ulanmak gaty giň, bu çukur polat zolak, tikin ýok, esasan suwuk turbalary, dürli görnüşli we umumy polat daşamak üçin ulanylýar, agyr görnüşli polatdan biri, poslama garşy berk garşylygy bar, umumy poslama garşydyr.

 • ýokary takyklyk kiçi partiýa önümçiligini edip biler.
 • kiçi diametri.
 • kebşirleme güýçli, ýokary gysyş ukyby.
 • polat turbanyň ýokary öndürijiligi, has dykyz metal.
 • Polat kesiş meýdany has çylşyrymly.
 • ýokary takyk sowuk çekilen önümler, ýeriň hili gowy.
GB Polat turbanyň ýerine ýetiriş standarty:

Doly däl statistika görä, 240-dan gowrak milli standart polat turba öndürýän kärhana we 250-den gowrak polat turba birligi bar.

 1. Gurluş turbasy (GB / T8162-1999)bökdençsiz turbalaryň mehaniki gurluşy we umumy gurluşy üçin ulanylýar.
 2. Suwuk paýlamak üçin bökdençsiz turba (GB / T8163-1999)suw, nebit, gaz we beýleki suwuklyklary daşamak üçin umumy bökdençsiz turba.
  • Düşnüksiz turba (GB / T8163-1999) spesifikasiýasy boýunça suw, nebit, gaz we beýleki suwuklyklary üpjün etmek ýa-da daşamak üçin ulanylýar.
 3. Dogry sowadylan ýa-da sowuk togalanan polat turba (GB3639-83)mehaniki gurluş, gidrawliki enjamlar, ýokary takyklyk we ýerüsti bezeg üçin ulanylýar.Düşnüksiz takyk turbalary ýa-da gidrawlik enjamlary we ş.m. öndürýän maşynlary saýlamak, mehaniki gaýtadan işlemegiň wagtyny ep-esli tygşytlap, önümiň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip, material ulanylyşyny gowulaşdyryp biler.
  • Düşnüksiz turba (GB3639-83), mehaniki gaýtadan işlemegiň wagtyny azaldyp, material standartyny we hilini ýokarlandyrsa-da, önümiň hilini ýokarlandyrýar.Itöne sowadylan ýa-da sowuk togalanan polat turba (GB3639-83) bilen dogry ýasalmagyny talap edýär.
 4. Pes we orta basyşly gazan turbalary (GB3087-1999)dürli pes we orta basyşly bug turbalaryny, gazan suw turbalaryny we gyzdyrylan bug, turbalary, ownuk bacalary we gümmezleri öndürmek üçin ulanylýar, ýokary hilli gyzgyn togalanan polat gurluşlary we sowuk çekilen (laminirlenen) turbalary ulanýarlar.
  • Pes we orta basyşly gaz turbasy (GB3087-1999) dürli pes we orta basyşly bug turbalaryny, gazan suw turbalaryny we gyzdyrylan bug, turbalar we kiçi turbalar bilen gazanlar ýasamak üçin ýöriteleşendir.
 5. Pressureokary basyşly bug gazan turbasy (GB5310-1995)ýokary basyş öndürmekde we ýokary hilli uglerod polatdan, garyndy polatdan we polatdan ýasalan gyzgyn suw turbalarynyň gazanyň üstündäki basyşynda ulanylýar.(Iş basyşy 9,8Mpa-dan ýokary, iş temperaturasy 540-650 dereje)
  • Suwuk, bug we ş.m. daşamak we saklamak üçin ýokary hilli uglerod polat, garyndy polat we polatlar elmydama ýokary basyşly bug gazan turbasy (GB5310-1995) talap edilýär.
 6. Geologiki buraw üçin turbageçiriji (YB235-70)ýadro burawlamak üçin polat turbadyr.Buraw turbasyna, boýnuň burawyna, ýadro turbasyna, gabyk turbasyna we çökündilere bölünip bilner.
  • Esasy buraw, geologiki buraw (YB235-70) polat turbasy bolsa-da, buraw turbasyna, boý burawyna, ýadro turbasyna, gabyk turbasyna we çökündilere bölünýär.
 7. Turbageçiriji (GB / T9711.1)tebigy gaz we nebit we beýleki bökdençsiz polat turbalar (ýerasty turbalar we pes temperatura turbalary ýaly) ýaly beýleki suwuklyklar bilen üpjün etmekdir.
 8. Pressokary basyşly silindr turbasy (GB18248)kislorod silindrlerini, silindr silindrlerini, tebigy gaz silindrlerini, energiýa silindrlerini we beýleki polat turbalar üçin beýleki gaz silindrlerini öndürmek üçin ulanylýar.
  • Tebigy gazy we nebit ýaly beýleki suwuklyklary daşamak we üpjün etmek üçin bökdençsiz polat turba (GB / T9711.1) ulanylýar.
  • Kislorod silindrleri, silindr silindrleri, tebigy gaz silindrleri, energiýa silindrleri we beýleki gaz silindrleri ýokary basyşly silindr turbasy (GB18248) tarapyndan polat turbalar üçin gurulýar.
 9. Düşnüksiz turbaly ýarym şahly awtoulag (GB3088-82)ýokary hilli uglerod gurluş polatdan we garyndy gurluşyny eredýän ergin polat turbalaryndan ýasalan awtoulag tekerlerini we oklary öndürmekdir.
  • Awtoulag tekerini we awtoulag pudagynyň möhüm böleklerini öndürmekde bökdençsiz turba ulanylyp bilner.Bu spesifikasiýa, ýarym turbaly (GB3088-82) ýarym şahly awtoulagyň standartyna laýyklykda göz öňünde tutulýar.
 10. Gämiler üçin bökdençsiz polat turba (GB5213-85)I derejeli basyş turbalarynyň, basyş turbalarynyň ulgamlarynyň, gazanlaryň we üznüksiz polat turba rulonlarynyň önümçiligidir.Uglerod polat bökdençsiz turbanyň temperaturasy 450 exceed-den geçmeýär, üznüksiz polatdan ýasalan polat turbanyň temperaturasy 450 than-dan ýokary.
  • Uglerod polat turbasynyň temperaturasy 450 exceed-dan ýokary bolmasa, I derejeli basyş turbalaryny öndürmek üçin ulanylyp bilner we gämiler üçin bökdençsiz polat turbanyň (GB5213-85) standartyna laýyklykda göz öňünde tutulýar.
 11. Poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan polat (GB / T14975-1994)himiýa, nebit, dokma, lukmançylyk, azyk, tehnika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Kebşirlenen turba we gurluş bölekleri we gyzgyn möhürlenmedik poslamaýan polatdan, gysmak we bökdençsiz turbalardan ýasalan bölekler.
  • Poslamaýan polatdan ýasalan polat (GB / T14975-1994) himiýa, nebit, dokma, lukmançylyk, azyk, tehnika we dürli pudaklarda möhüm maksatly işler üçin ulanylýar.Poslamaýan turba kebşirlenen turbalaryň we gurluş bölekleriniň kömegi bilen gysmak we galyplamak ýaly ähli funksiýalary göz öňünde tutýar.
 12. Suwuk paýlamak üçin poslamaýan polat turbasy (GB / T14976-1994)suwuklyklary daşamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan bökdençsiz (ekstrudirlenen) we sowuk (laminirlenen) turba.
  • Suwuk transport poslamaýan polat turbanyň (GB / T14976-1994) ulanylmagy bilen ýokary baha berilýär, ýöne üznüksiz poladyň sowuk laminirlenmegi hökmanydyr.
 13. Himiki dökün enjamlary üçin ýokary basyşly şlang (GB6479-2000)iş temperaturasy -40 - 400 ℃, himiki enjamlaryň iş basyşy 10 - 30Ma we uglerod polat gurluş turbasy gradeokary derejeli bökdençsiz polat we garyndy turbalary.
  • Himiki dökün enjamlary (GB6479-2000) ýokary basyşly şlang üçin ulanylýar we -40 - 400 the temperaturada, 10 - 30Ma himiki enjamlaryň iş basyşy we uglerod polat gurluş turbasy -okary derejeli bökdençsiz polat we garyndy turbalary.
 14. Nebiti döwmek üçin bejerilmedik turbalar (GB9948-88)nebiti gaýtadan işleýän zawodlar üçin peç turbasy, ýylylyk çalşyjy we üznüksiz turba.
 15. Buraw göwher ýadrosy (GB3423-82)göwher ýadrosy burawlamak, ýadro hasasy, bökdençsiz turba burawlamak üçin ulanylýar.
  • Almaz burawlamak üçin üznüksiz turba buraw göwher ýadrosy (GB3423-82) ulanylýar.
 16. Nebit buraw turbasy (YB528-65)iki nebit türgenleşiginde galyňlaşýan ýa-da galyňlaşýan turba.Polat turba sim we simsiz iki görnüşe bölünýär we sim boguna birikdirilýär.
 17. Pressureokary basyşly turbaly dizel hereketlendirijisi (GB3093-86)kebşirlenen turbasyz ýokary basyşly turba üçin dizel sanjym ulgamynyň önümçiligidir.
  • Pressureokary basyşly turba (GB3093-86) bolan dizel hereketlendirijisi, ýokary basyşly turba üçin dizel sanjym ulgamyny öndürmek üçin ulanylýar, kebşirlenen turbany talap etmeýär.
 18. Gidrawlik we pnewmatik silindrler üçin içki takyk turba (GB8713-88)gidrawlik silindrleri öndürmek üçin takyk içki diametri bilen sowuk ýa-da sowuk togalanýan takyk bökdençsiz turba.we pnewmatik.Sütünler, sütünler beýleki silindrler we sütünler üçin hem ulanylyp bilner.
  • Gidrawlik silindrleri we pnewmatik sütünleri, sütünleri öndürmek üçin bu önümler takyk takyk turbany talap edýär we turbanyň içerki diametri bilen sowuk ýa-da sowuk bolmaly.

Iş wagty: 18-2022-nji sentýabr