• wuskd

Gyzgyn rulonly polat turba

Gyzgyn rulonly polat turba.

Gyzgyn togalanýan polat turbanyň prosesi:

Gyzgyn rulonly polat turbanyň önümçilik bazasynyň deformasiýa prosesini üç basgançak hökmünde jemläp bolar: perforasiýa, uzatmak we timarlamak.

Bilet ýyladyş peçine iýmitlenýär, temperatura takmynan 1200 gradus.Wodorod ýa-da asetilen üçin ýangyç.Peçiň temperaturasyna gözegçilik, basyş punkty çykandan soň howa turbasynyň tegelek geýilmegi möhümdir.Adatça has köp ýaýran ponçer rolikli zarba, bu ýokary öndürijilik, önümiň hili, dürli polat geýip, ulaldylan göwrümi.Deşikden soň tegelek turba üç aýlawly togalanýar, togalanýar ýa-da ekstruziýa bolýar.

Adatça gyzgyn togalanýan polat turbanyň prosesi: tegelek barlar → ýyladyş → deşmek → üç aýlawly rulon, togalanmak ýa-da ekstruziýa → aýratynlaşdyrylan → ululyk (ýa-da azaltmak) → sowatmak → parison turbasy → tekizlemek → gidrostatik synag (ýa-da kemçilikleri ýüze çykarmak) → bellik → ammar.

Turbanyň ululygyndan ekstruziýadan soň.Polat turbany emele getirmek üçin konus burawynyň ýokary tizlikli aýlanmagy bilen degirmen.Polat turbanyň içki diametri ululykdaky degirmen burawynyň daşky diametri bilen kesgitlenýär.Ölçegden soň, suw pürküji sowadyjy arkaly sowadyş diňine girmek üçin polat turba, sowadylandan soň polat turba, gönülemeli.Içerki kemçiligi geçirmek üçin metal kesgitleýji maşyny (ýa-da gidrostatik synag) gönüden-göni konweýer turbasy bilen iberilýär.Polat turbanyň ýarylmagy, köpürjikleri ýaly içerki meseleler ýüze çykarylar.

Üstünlikleri

gyzgyn rulonly polat turba polat ingotyň guýulýan mikrostrukturasyna, poladyň kristal däneleriniň arassalanmagyna we polat guramasynyň kemçiliklerini aradan aýyryp biler, şeýlelik bilen polat guramasy gysylýar, mehaniki häsiýetleri gowulandyrýar.Bu gowulaşma, polat belli bir derejede izotrop bolmazlygy üçin togalanýan ugurda şöhlelenýär;temperatureokary temperaturada we basyşda köpürjikleriň, çatryklaryň we osteoporozyň emele gelmegini bilelikde kebşirläp bolýar.

Adetmezçilikleri:

  1. Gyzgyn togalanandan soň poladyň içindäki (esasan sulfidler we oksidler, şeýle hem silikat) metal däl goşulmalar bir liste basyldy, gatlakly (laminirlenen) hadysa ýüze çykýar.Poladyň çekiş ýerine ýetirijiligi bilen galyňlyk ugrundaky gatlagy ep-esli ýaramazlaşdy we kebşirleme gysyş interýeriniň ýyrtylmagynda ýüze çykyp biler.Kebşiriň gysylmagy, ýerli ştamm köplenç hasyl nokadynyň ştammyna birnäçe esse ýetýär, ştamm ýüze çykan ýükden has uly;
  2. Deňsiz sowamagyň netijesinde ýüze çykýan galyndy stres.Galyndy stres, daşarky güýç bolmadyk ýagdaýynda içerki öz-faza deňagramlylygynyň stresidir, dürli kesişýän gyzgyn polat galyndy stresine eýe, adatça polat bölek ölçegi näçe uly bolsa, galyndy stresleri hem şonça köp.Galyndy stres, öz-özünden faza deňagramlylygy, ýöne daşarky güýçdäki polat agzalary ýa-da belli bir täsiri bar.Deformasiýa, durnuklylyk, ýadawlyga garşy ters täsir edip biler.
  3. Gyzgyn togalanan polat önümleri, galyňlygyna we gyrasynyň giňligine erbet gözegçilik.Malylylyk giňelişi we gysylmagy bilen tanyş, hatda gyzgyn togalanmagyň başlangyjy adaty uzynlyk, galyňlyk bolsa-da, ýa-da sowadylandan soň birneme negatiw gutarnykly netije çykar, bu negatiw diferensial gyrasy ini, öndürijiliginiň artýan galyňlygyny has giňeldýär has düşnükli.

Şonuň üçin polat gyrasy ini, galyňlygy, uzynlygy, burçy we gyrasy üçin uly polat üçin hiç bir kanun gaty takyklygy talap etmeýär.

Gyzgyn rulonly polat turbanyň kemçiligi:

Aýralyk

Polat turbanyň iç ýüzünde ýerleşip, dik paýlanyş bolup, dikligine, köpçülikleýin metal bölünişi ýa-da döwülişi ýaly ulaldy.

Göni içki flap

Polat turbanyň içki ýüzünde dik paýlanyş bolup, simmetrik ýa-da uzynlygyna eplenen bir çyzykly şekili görkezýär, ýerli bar.

Düzgünsiz deşik

Turbanyň üstünde ýerleşip, dik paýlanyş bolup, thick galyňlykdan 180 ° bir ýa-da iki diwar bar, ýa-da turbanyň üstünde we mandreliň bölüniş nokadynyň diwar galyňlygy galyňlaşdy, içki deprek toplumy diýlip hem atlandyrylýar. .② polat içki bag altyburç şekilli deň däl galyňlykdy, oňa altyburçlyk hem diýilýär.

Diwaryň gysylmagy

Polat turbanyň iç ýüzünde ýerleşýän polat transvers bölegi iň inçe polat turbanyň iç ýüzündäki depressiýalar, agyr gysylmanyň diwar galyňlygynyň lokallaşdyrylmagy.

Aýlanan yz

Polat dyrnaklaryň içki ýüzüniň uzynlygyna ugry, yzlary, çişirilmegi ýa-da böleklenen içki turbanyň üstki indentasiýasy.

Içinde bukulma

Polat turbanyň ahyrky böleginiň içki ýüzünde ýerleşýän, ýerli ýa-da ýalpak uzyn spiral ýa-da ýarym spiral bukulýan tertipsiz paýlanyş.

Öçürilýär

Turbanyň diwarynyň uzyn ýüzünde ýerleşýän, uzyn uzyn çukurlaryň üsti bilen turbanyň daşky ýüzündäki bölek ýa-da doly uzynlyk, uzyn uzyn çukurlaryň üsti bilen turbanyň daşky ýüzünde bölekleýin ýa-da doly uzynlyk bolup, aç-açan simmetriýany görkezýär, adatça gönüburçly, çyzgy görnüşinde.

Gözýaş

Turbanyň uzynlygyna polat üstünde ýerleşip, turba göwresiniň üsti bilen göwher şekilli we ýumurtga şekilli deşik dürli derejeleri görkezdi.

Iki gezek çyzyň

Turbanyň diwarynyň uzyn ýüzünde ýerleşip, bir jübüt uzyn çatryklara uzalyp gidýän çatryklar käwagt turbanyň daşyndaky ýaýradylan simmetrik görünýär.

Iki gezek merkezi

Turbanyň diwarynyň uzyn ýüzünde ýerleşip, bir jübüt uzyn çatryklara uzalyp gidýän çatryklar käwagt turbanyň daşyndaky ýaýradylan simmetrik görünýär.

Daşarky bukulma

The daşarky turbada yzygiderli bukulýan üçburçluk şekilli, goşa çyzykly göni bir tekiz göni ýa-da ýaly bukulan tertipsiz list görkezilýär.

Generally Üznüksiz ýa-da aralyk tikiş tikin maşynyna meňzeş ýa-da 60 °, 120 °, 180 ° tikin görnüşli eplenen turbany daşky uzyn tarapa görkezmek。

③ spiral polat turbada eplenen daşky uzynlyk.

120 turbanyň üstündäki uzynlygyna ýa-da gysga çyzykly nokadyň üsti bilen 120 ° -dan iki ýa-da üç sany gaty gysylan.


Iş wagty: 23-2022-nji oktýabr