• wuskd

Düşnüksiz polat turbanyň aýratynlyklary

Düşnüksiz polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanmadyk polat turba, sowuk çekilen polat turba, ekstrudirlenen polat turba, turba urmak we ş.m. bölmek bolar. Bölümiň görnüşine görä, bökdençsiz polat turbalar tegelek we ýörite görnüşli turbalara bölünýär.Specialörite görnüşli turbalaryň inedördül, ýumurtga, üçburç, altyburç, gawun tohumy, ýyldyz we ganatly turbalar ýaly köp çylşyrymly şekilleri bar.Iň ýokary diametri 900mm, iň pes diametri 4mm.Dürli ulanylyşyna görä, galyň diwar bökdençsiz polat turba we inçe diwar bökdençsiz polat turba bar.Düşnüksiz polat turbasy esasan nebit geologiki buraw turbasy, nebithimiýa senagaty üçin döwüji turba, gazan turbasy, awtoulag, traktor we awiasiýa üçin ýokary takyk gurluş polat turbasy üçin ulanylýar.

Düşnüksiz polat turba giňden ulanylýar.
1. Umumy maksatlar üçin bökdençsiz polat turbalar, iň köp çykarylýan adaty uglerod gurluş polat, pes erginli gurluş polat ýa-da garyndy gurluş polat bilen togalanýar.Olar esasan suwuklygy geçirmek üçin turbalar ýa-da gurluş bölekleri hökmünde ulanylýar.
2. Dürli maksatlara görä üpjünçiligiň üç görnüşi bar:
a.Himiki düzümine we mehaniki aýratynlyklaryna görä üpjün etmek;
b.Mehaniki aýratynlyklara görä üpjün etmek;
c.Gidrostatik synaga laýyklykda üpjün etmek.A we B synplara laýyklykda üpjün edilen polat turba suwuk basyşy götermek üçin ulanylsa, gidrostatik synagdan geçmeli.
3. specialörite maksatlar üçin bökdençsiz turbalar, gazanlar üçin üznüksiz turbalary, himiki we elektrik energiýasyny, geologiýa üçin polat turbalary we nebit üçin bökdençsiz turbalary öz içine alýar.
Düşnüksiz polat turbanyň içi boş bölegi bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary ibermek üçin turbageçiriji ýaly suwuklygy ibermek üçin giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, egilmek we burulmak güýji birmeňzeş bolanda polat turba has ýeňil bolýar.Ykdysady bölüm polat.
Gurluşykda ulanylýan nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we polat skaf ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmek üçin giňden ulanylýar.Materialdan peýdalanyş tizligini ýokarlandyryp, önümçilik işini ýönekeýleşdirip, materiallary we gaýtadan işleme sagatlaryny tygşytlap biler.Polat turba bilen giňden öndürildi.


Iş wagty: 18-2022-nji aprel