• wuskd

Polat turba hakda

Düşnüksiz polat turba giňden ulanylýar.

1. Umumy maksatlar üçin bökdençsiz polat turbalar, iň köp çykarylýan adaty uglerod gurluş polat, pes erginli gurluş polat ýa-da garyndy gurluş polat bilen togalanýar.Olar esasan suwuklygy geçirmek üçin turbalar ýa-da gurluş bölekleri hökmünde ulanylýar.

2. Dürli maksatlara görä üpjünçiligiň üç görnüşi bar:

a.Himiki düzümine we mehaniki aýratynlyklaryna görä üpjün etmek;

b.Mehaniki aýratynlyklara görä üpjün etmek;

c.Gidrostatik synaga laýyklykda üpjün etmek.A we B synplara laýyklykda üpjün edilen polat turba suwuk basyşy götermek üçin ulanylsa, gidrostatik synagdan geçmeli.

3. specialörite maksatlar üçin bökdençsiz turbalar, gazanlar üçin üznüksiz turbalary, himiki we elektrik energiýasyny, geologiýa üçin polat turbalary we nebit üçin bökdençsiz turbalary öz içine alýar.

Düşnüksiz polat turbanyň içi boş bölegi bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary ibermek üçin turbageçiriji ýaly suwuklygy ibermek üçin giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, egilmek we burulmak güýji birmeňzeş bolanda polat turba has ýeňil bolýar.Ykdysady bölüm polat.

Gurluşykda ulanylýan nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we polat skaf ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmek üçin giňden ulanylýar.Materialdan peýdalanyş tizligini ýokarlandyryp, önümçilik işini ýönekeýleşdirip, materiallary we gaýtadan işleme sagatlaryny tygşytlap biler.Polat turba bilen giňden öndürildi.

Hot Gyzgyn togalanan polat turbanyň esasy önümçilik prosesi (△ esasy gözleg prosesi):
Turbanyň boş ýerini taýýarlamak we barlamak pipe ip turbany boş gyzdyrmak → deşmek → turbanyň togalanmagy polat turbanyň gyzdyrylmagy → ölçemek (azaltmak) → ýylylygy bejermek finished finished taýýar turbany tekizlemek → gutarmak → gözden geçirmek △ (päsgelçiliksiz, fiziki we himiki, skameýka synagy) ) → ammar
Cold Sowuk togalanan (çyzylan) üznüksiz polat turbanyň esasy önümçilik amallary:
Boş taýýarlyk → duzlamak we ýaglamak → sowuk togalanmak (çyzgy) → ýylylygy bejermek → tekizlemek → gutarmak → gözden geçirmek
Düşnüksiz polat turbanyň umumy önümçilik prosesini sowuk çyzgy we gyzgyn rulona bölmek bolar.Sowuk rulonly polat turbanyň önümçilik prosesi, adatça gyzgyn rulondan has çylşyrymly.Turbanyň boşlugy ilki bilen üç rulonyň üznüksiz togalanmagyna sezewar bolmaly we ululyk synagy ekstruziýadan soň geçiriler.Theer ýarylmagyna jogap bermese, tegelek turba kesiji bilen kesiler we bir metre golaý ösýän boş ýer kesiler.Soňra anneasiýa prosesine giriň.Düwürtik kislota suwuklygy bilen duzlanmalydyr.Duzlamak wagtynda, üstünde köpürjikleriň bardygyna üns beriň.Köpürjik köp bolsa, polat turbanyň hiliniň degişli standartlara laýyk gelmejekdigini aňladýar.Sowuk rulonly polat turbanyň daşky görnüşi, gyzgyn togalanýan polat turbanyňkydan has gysga.Sowuk rulonly polat turbanyň diwar galyňlygy, adatça gyzgyn togalanýan polat turbanyňkydan has kiçi, ýöne ýüzi galyň diwar bökdençsiz polat turbadan has ýagty görünýär.Surfaceer gaty gödek däl we diametri gaty köp däl.
Gyzgyn rulonly polat turbanyň gowşuryş ýagdaýy, adatça gyzgyn togalanýar we ýylylyk bejergisinden soň iberilýär.Hil barlagyndan soň işgärler el bilen berk saýlanýarlar.Hil barlagyndan soň, ýer ýag bilen örtülýär we köp sowuk çyzgy synaglary geçiriler.Gyzgyn togalanandan soň, perforasiýa synagy geçiriler.Deşikleriň giňelmegi gaty uly bolsa, düzedilmeli we düzedilmeli.Göni düzülenden soň, kemçilikleri kesgitlemek synagy üçin konweýer tarapyndan kemçilik detektoryna geçirilýär.Ahyrynda bellik edilýär we spesifikasiýa düzülenden soň ammarda ýerleşdirilýär.
Tegelek turba boş → ýyladyş → perforasiýa → üç rulonly rulon, üznüksiz togalanmak ýa-da ekstruziýa → turbany kesmek → ulaltmak (ýa-da azaltmak) → sowatmak → tekizlemek → gidrostatik synag (ýa-da kemçiligi ýüze çykarmak) → bellik → ammar amatsyz polat turba polatdan ýasalan ýa-da gaty turba perforasiýa arkaly boş, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çekilýär.Düşnüksiz polat turbanyň spesifikasiýasy daşky diametri * diwar galyňlygy bilen aňladylýar.
Gyzgyn togalanýan turbanyň daşky diametri, adatça 32 mm-den, diwaryň galyňlygy 2,5-200mm.Sowuk rulonly polat turbanyň daşky diametri 6 mm, diwaryň galyňlygy 0,25 mm, inçe diwarly turbanyň daşky diametri 5mm, diwaryň galyňlygy 0,25 mm-den pes bolup biler.Sowuk togalanmak, gyzgyn togalanmakdan has ýokary ölçegli takyklyga eýe.
Adatça, bökdençsiz polat turbalar 10, 20, 30, 35, 45 we beýleki ýokary hilli uglerod bilen baglanyşykly polatlardan, 16Mn, 5mnv we beýleki pes erginli gurluş polatlaryndan ýa-da 40Cr, 30CrMnSi, 45Mn2, 40MnB we beýleki baglanyşyk polatlardan ýasalýar. gyzgyn togalanmak ýa-da sowuk togalanmak.10. 20 ýaly pes uglerod polatdan ýasalan bökdençsiz turbalar esasan suwuk geçiriji turbalar üçin ulanylýar.45 we 40Cr ýaly orta uglerod polatdan ýasalan turbalar, awtoulaglaryň we traktorlaryň gysylan bölekleri ýaly mehaniki bölekleri öndürmek üçin ulanylýar.Adatça, polat turbanyň berkligi we tekizleýiş synagy üpjün edilýär.Gyzgyn togalanan polat turbalar gyzgyn togalanýan ýa-da ýylylygy bejermek ýagdaýynda eltilýär;Sowuk togalanmak ýylylyk bilen bejerilýär.
Adyndan görnüşi ýaly, gyzgyn togalanmak, togalanan bölekleriň temperaturasy ýokary, şonuň üçin deformasiýa garşylygy az we uly deformasiýa amala aşyrylyp bilner.Polat plastinanyň togalanmagyny mysal hökmünde alsak, üznüksiz guýma plitasynyň galyňlygy takmynan 230mm, gödek togalanandan we togalanandan soň iň soňky galyňlygy 1 ~ 20mm.Şol bir wagtyň özünde polat plastinanyň ininiň galyňlygy gatnaşygy az we ölçeg takyklygy üçin talaplar birneme pes bolany üçin, şekil meselesi ýüze çykmak aňsat däl we konweksiýa esasan gözegçilik edilýär.Adatça gözegçilik edilýän togalanýan we gözegçilik edilýän sowadyş arkaly amala aşyrylýar, ýagny başlangyç togalanýan temperaturany we gutarýan togalanýan iň soňky aýlaw temperaturasyna gözegçilik etmek üçin tegelek turba boş, ýyladyş → perforasiýa → sözbaşy → annealing → duzlamak → ýaglamak (mis örtük) → köp sowuk sowuk çyzgy (sowuk togalanmak) → boş turba → ýylylygy bejermek → tekizlemek → gidrostatik synag (kemçiligi ýüze çykarmak) → markirlemek → ammar.


Iş wagty: Apr-24-2022