• wuskd

Gurşun aýnasy hakda

Gurşun aýnasy, otaga girýän radiasiýa täsir edip bilýän täze aýna görnüşidir.Gurşun aýnasy diňe bir radiasiýa garşy täsir etmek bilen çäklenmän, zäherli, tagamsyz we okislenme ýaly başga-da köp artykmaçlyklara eýedir.Gurşun aýnasynyň ýagtylygy ≥ 85%, gurşun aýnasyndaky gurşun mukdary ≥ 26%.Gurşun aýnasynda ulanylýan etil aýna aç-açan rentgen gorag materialy bolup, radiasiýa diagnozyndan, lukmançylyk edaralaryndan, ýadro lukmançylygyndan we senagat radiasiýasyndan goramak üçin ähli zerur desgalary ulanýar;Şonuň üçin gurşun aýnasy has gowy goralýar;Gözegçilik penjiresiniň gurşun aýnasy ýörite etil aýna bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Radiasiýa we gurşun aýna goragyna göz ýetiriň.Poslamaýan polat lukmançylyk gurşun plastinkasy üçin ulanylýar.Keselhananyň suratlary üçin etil aýna.Beýleki aýratynlyklary müşderiniň talaplaryna görä üýtgedip bolýar.
Gurşun aýnasyny saýlamagyň we sargyt etmegiň usuly, öndürijiniň we müşderiniň hassahananyň radiologiýasynda radiasiýa garşy aýnanyň ulanylmagyna üns bermelidir.Häzirki wagtda bazardaky radiasiýa garşy aýna öndürijileriniň köpüsini hassahanalarda satyn almak kyn.Şonuň üçin gowy radiasiýa garşy aýna saýlamagymyz gaty zerurdyr.Gurşun ýa-da gurşun köplenç zerur däl çyzyklary siňdirmek üçin päsgelçilik hökmünde ulanylýar.Uzakdan goramak rentgen we rentgen meýdanynyň arasyndaky deňlik ýörelgesini aňladýar.Aralyk kwadratda, rentgen çeşmesi bilen adamlaryň arasyndaky aralygy köpeltmek arkaly kölege azalýar.Gurşun aýnasy radiasiýa garşy we aç-açanlyk aýratynlyklaryna eýedir we köplenç rentgen arkaly rugsat edilýän kölege derejesiniň çäginde iň kiçi täsir edýär.Adamlar radiasiýa sebäpli zerur rentgen şöhlelerinden ýüz öwürmeli däldirler, radiasiýa edilmeginden gorkmaň.Gurşun goraýjy aýnanyň esasy gurluşy köplenç ulanylýan polatdan we gurşundan durýar.


Iş wagty: Iýun-07-2022