• wuskd

Habarlar

 • Gyzgyn rulonly polat turba

  Gyzgyn rulonly polat turba

  Gyzgyn rulonly polat turba: gyzgyn togalanan sowuk bilen deňeşdirilende, sowuk togalanmak rulonyň gaýtadan dikeldiş temperaturasynyň aşagyndadyr we gyzgyn rulon rulonyň gaýtadan dikeldiş temperaturasyndan ýokary ýerine ýetirilýär.Gyzgyn togalanan polat turbanyň prosesi: Gyzgyn togalanan ...
  Koprak oka
 • Polat turbany bökdençsiz kesgitlemek

  Polat turbany bökdençsiz kesgitlemek

  Düşnüksiz polat turbasy, kebşirleýiş tikişi bolmadyk turba.Düşnüksiz polat turbasy, kebşirleýiş bogunlary bolmazdan, her ujy başga turba birikdirilen gaty metal turba bolar.Bu turbalaryň bir ujunda ýa-da iki ujunda sapaklar bar we soňuna çenli sapak bolup biler ...
  Koprak oka
 • Sowuk çekilen polat näme?

  Sowuk çekilen polat näme?

  Sowuk çyzylan bökdençsiz mehaniki turbalar (CDS), sowuk çydamly 1018/1026 polat turba bolup, gyzgyn çydamly önümler bilen deňeşdirilende birmeňzeş çydamlylygy, işleýiş ukybyny ýokarlandyrýar we güýç we çydamlylygy ýokarlandyrýar.Sowuk togalanan bilen çekilen sowuk arasynda näme tapawut bar?Sowuk ro ýaly sowuk çekilen polat ...
  Koprak oka
 • Gurşun aýnasy hakda

  Gurşun aýnasy hakda

  Gurşun aýnasy, otaga girýän radiasiýa täsir edip bilýän täze aýna görnüşidir.Gurşun aýnasy diňe bir radiasiýa garşy täsir etmek bilen çäklenmän, zäherli, tagamsyz we okislenme ýaly başga-da köp artykmaçlyklara eýedir.Gurşun aýnasynyň ýagtylygy ≥ 85%, gurşun düzümi ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz polat turbalaryň klassifikasiýasy

  Düşnüksiz polat turbalaryň klassifikasiýasy

  Düşnüksiz polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanýan polat turba, sowuk çekilen tikişlere bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz polat turbanyň ulanylmagy

  Düşnüksiz polat turbanyň ulanylmagy

  Düşnüksiz polat turba giňden ulanylýar.1. Umumy maksatlar üçin bökdençsiz polat turbalar, iň köp çykarylýan adaty uglerod gurluş polat, pes erginli gurluş polat ýa-da garyndy gurluş polat bilen togalanýar.Olar esasan suwuklygy geçirmek üçin turbalar ýa-da gurluş bölekleri hökmünde ulanylýar.2. Üç ...
  Koprak oka
 • Polat turba hakda

  Polat turba hakda

  Düşnüksiz polat turba giňden ulanylýar.1. Umumy maksatlar üçin bökdençsiz polat turbalar, iň köp çykarylýan adaty uglerod gurluş polat, pes erginli gurluş polat ýa-da garyndy gurluş polat bilen togalanýar.Olar esasan suwuklygy geçirmek üçin turbalar ýa-da gurluş bölekleri hökmünde ulanylýar.2. Üç ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz polat turbanyň aýratynlyklary

  Düşnüksiz polat turbanyň aýratynlyklary

  Düşnüksiz polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanýan polat turba, sowuk çekilen tikişlere bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • Takyk turba: takyk turbanyň gysgaça tanyşdyrylyşy

  Takyk turba: takyk turbanyň gysgaça tanyşdyrylyşy

  Ordinaryönekeý polat turbasy saýlanylsa, sargyt edilen polat turba bilen alnan polat turbanyň arasynda uly ýalňyşlyk bolar.Polat turbanyň dürli böleklerinde-de içki diametri ýa-da diwar galyňlygy gaty üýtgeýär.Emma takyk turbalar başga.Bu görnüşli polat turbanyň gaty berk r ...
  Koprak oka
 • Hytaý polat birleşigi: 2020-nji ýylyň noýabr aýynda milli polat önümçiligi

  Hytaý polat birleşigi: 2020-nji ýylyň noýabr aýynda milli polat önümçiligi

  2020-nji ýylyň Sanjar aýynda Hytaý 87,6598 million tonna çig polat öndürer, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 7,97 göterim, gündelik önümi 2,922 million tonna, aýda bir aýda 1,76 göterim azalmak;72.052 million tonna doňuz demir öndürýär, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,72%, gündelik önümi 2,402 milliondan ...
  Koprak oka
 • Mehaniki enjamlar üçin takyk polat turbanyň aýratynlyklary

  Mehaniki enjamlar üçin takyk polat turbanyň aýratynlyklary

  Mehaniki enjamlar üçin takyk polat turbanyň ajaýyp aýratynlyklary şulardan ybarat: 1. tolerokary çydamlylyk ölçeg takyklygy, önümiň takyklygy çydamlylygyň çäginde dolandyrylýar + - 0.05 mm;gowy gutarnykly, içerki we daşarky ýüzlerde okislenme gatlagy ýok, içki diwar arassa ...
  Koprak oka
 • Takyk polat turbany saýlamagyň artykmaçlyklary

  Takyk polat turbany saýlamagyň artykmaçlyklary

  Takyk polat turbany saýlamagyň artykmaçlyklary aşakdaky nokatlarda beýan edilýär. Takyk polat turbany saýlamagyň artykmaçlyklary aşakdakylardyr: 1. surfaceerüsti çişligi gowulandyryň.2. Dogry tegeleklik.3. surfaceeriň gatylygyny gowulaşdyryň we stres deformasiýasyny azaldyň.4. Galyndy str ...
  Koprak oka